Årsmöte 2023

Kallelse Årsstämma 2024 Brynäs Företagare

Deltagare: Medlemmar i föreningen

Dag : 16 maj 2024

Tid: kl 11.30- 13.00

Plats: Matlagets lokaler på S Centralgatan 12 (baksidan källarplan)

Vi bjuder på lättare lunch, föranmälan krävs.

OBS! Anmälan senast 2 maj 2024

Handlingar kommer att finnas på plats och skickas ut vid begäran.

 

Dagordning för stämma

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av justerare samt 1 rösträknare
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande dagordning
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorns berättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen
 10. Beslut om årsavgift
 11. Information om budget och verksamhetsplan
 12. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 13. Motioner
 14. Val av ordförande
 15. Val av ledamöter styrelsen
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning


VÄLKOMMEN!

OBS! Anmälan senast 2 maj 2024