Stadgar

§ 1 Firma

Föreningens namn är Brynäs företagare, ekonomisk förening.


§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:

 • Etablera ett fungerande system för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmar emellan
 • Arbeta fram och föreslå gemensamma externa marknadsföringsåtgärder, information/goodwill och traditioner
 • Stimulera och aktivera nya företag att etablera sig på Brynäs
 • Undersöka möjligheterna att kunna tillhandahålla servicetjänster samt därmed t.ex. kunna teckna inköps- och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmarna.
 • I frågor av gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer
 • Att vara bollplank och mentor vid behov
 • Inom tidsrymd som styrelsen beslutar, utdela ett stipendium eller annan utmärkelse till person som främjar Brynäs verksamhetsområde

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Gävle Kommun.

§ 4 Medlemskap

Som medlem antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Ansökan om inträde prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

§ 5 Insats

Varje medlem bidrar med en insats i föreningen motsvarande 300 kronor. Insatsen betalas inom en månad från inträdet i föreningen.

§ 6 Årsavgift

Föreningsstämman beslutar årligen om storleken på avgiften som får uppgå till maximalt 1000 kronor. Årsavgiften ska betala in senast sista februari.


§ 7 Utträden

Uppsägning till utträde skall vara skriftlig. Uppsägningen ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.


§ 8 Återbetalning av insatser

Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, genom skriftlig begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överförs till reservfonden.


§ 9 Uteslutning av medlem

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Utesluten medlems insatser och tillgodohavanden betalas tillbaka inom 6 månader.

Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.


§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och högst 4 styrelseledamöter.

Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Föreningsstämman utser ordförande och 2 ledamöter på ett år och resterande ledamöter på 2 år.

Styrelsen konstituerar sig själva förutom ordförande.


§ 11 Valberedning

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas 2 personer som utses av föreningsstämman för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Valberedningen ska anmäla förslag på styrelseledamöter och ordförande samt antalet ledamöter i styrelsen.


§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två i föreningens styrelse.


§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor med en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.


§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§ 16 Ordinarie föreningsstämma

Föreningens högsta organ är föreningsstämman och ska hållas en gång per år, senast (april) månads utgång.Vid stämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justerare samt två rösträknare
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelse
 10. Beslut om årsavgift
 11. Information om budget och verksamhetsplan)
 12. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 13. Motioner
 14. Val av ordförande
 15. Val av ledamöter styrelsen enligt § 11
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 14
 17. Val av valberedning enligt § 12

§ 17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorerna eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.


§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Kallelsen till föreningsstämman sker skriftligen per brev eller e-post.

Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.Vid extra föreningsstämma skickas kallelse ut senast en vecka före. Andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per brev eller e-post.


§ 19 Rösträtt

Styrelseledamot samt revisorer som inte är medlemmar i föreningen har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt vid stämman men inte rösträtt.

På stämman har varje medlem en röst oaktat antalet insatser.

Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast företräda en medlem om inte föreningsstämman beslutar om annat.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall föreningslagen kräver större föreningsmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon begär det.


§ 20 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall senast den 31 januari ha anmält detta skriftligt till styrelsen.


§ 21 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande föreningsstämmor, varav på det senare beslutet skall fattas genom kvalificerad majoritet (3/4). 7 kap. 14 och 15§ i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.


§ 22 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, av föreningsstämman disponeras enligt följande:

1, Utdelning på förekommande förlagsinsatser

Vad därefter återstår skall

2, Fonderas och/eller

3, Föras i ny räkning och/eller

4, Fördelas mellan medlemmarna.


§ 23 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske genom kvalificerad majoritet (3/4) vid två föreningsmöten med minst två månaders mellanrum.

Vid föreningens upplösning skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.